, ., .

. , .

. . , . . 2 , 2 , 3 . . , . , . . .

. 5 . . . . 6 . . .

: 1300 .

15 000 .60 .. O
0876 17 65 05
nv4957