Условия за ползване

* Сайтът 1001Line.com (и дъщерните сайтове) предoставят на своите потребители място за реклама на Недвижими имоти.


* За публикуване се приемат само оферти (обяви) в сферата на Недвижимите имоти.


* Регистрацията в сайта е предназначена само за Брокери или Агенции извършващи Посредничесто при сделки с Недвижими имоти. Частни лица (собственци), могат да публикуват оферти в сайта, като се свържат с някоя от регистрираните Агенции (брокери) в сайта. Допуска се и възмезно публикация на единични, определни имоти от Частни лица (собственци) според условия (ценоразпис) определен от 1001Line.com


* Ползването, регистрацията и публикуването на обяви в сайта от Брокери и Агенции е безвъзмезно (безплатно).


* Брокера/Агенцията си запазва правото да контактува със собственика на имота, да урежда и извършва огледи с потенциални клиенти, да изисква от собственика документи и документ за собственост с цел уточняване на параметрите на офертата и юридическата чистота на евентуалната сделка. Брокера/Агенцията може да изисква комисионно възнаграждение и или такси от Собственика на имота за извършената посредническа дейност. Правилата за работа и отношенията между Собственика и Агенцията/Брокера зависят от правилата за работа определени от конкретната Агенция/Брокер. Сайта 1001line.com не е страна в тези отношения.


* Валидността на приетите оферти (обяви) е безсрочна, до извършване на продажба. При отдаване под наем имотът може да не се смъква от реклама, отбелязва се като «ЗАЕТ» и да се актуализира след освобождаването му от текущият наемател. Периодично оферти, които не са били обновявани от потебителя (6 месаца за продажби и 1 месец за наеми) се свалят временно от рекалама и се дава възможност на потребителя да ги публикува отново и да продължи тяхната реклама. Задължение на Брокера/Агенцията е да следи за актуалността на офертите си и да ги обновяава периодично.


* Всеки регистриран потребител е свободен да публикува неограничен брой собствени оферти. Няма ограничение за броя снимки, големината им, както и за описанието на български, английски (или други езици).


* Регистрираният потребител - Брокера/Агенцията е задължен:

  1. Да публикува реални оферти.
  2. Да описва пълностно имотите с текст и снимки.
  3. Да използва книжовен български език.
  4. Да не дублира оферти.
* Не се допускат за публикуване лошо описани имоти, оферти без снимки, оферти съдържащи заблуждаваща информация. Не се допуска публикуването на лични данни и контакти (тел; e-mail; url; и др.) в текста на описанието или в снимките.


* Писането на кирилица е задължително. Изключение се прави за чуждестранни имоти или податели намиращи се извън България, които нямат възможност да използват кирилица.


* Не се приемат оферти (обяви), които вече са публикувани в сайта от друг потртебител.
При получени различни оферти за един и същи обект (имот) с приоритет се приема 1. оферта за имот за която има сключен договор за изключителни права или 2. оферта преставена по-добре със снимков материал и описание.


* Подадената оферта освен в основния (БГ) сайт се публикува и на чужди езици чрез автоматичен (машинен) превод, превод изпратен от подателя или превод извършен от 1001Line. Независимо от начина на извършване на превода, 1001Line не носи отговорност за истинността и качеството на преводите.


* Получени лични данни, документи съдържащи лични данни не се публикуват. Документи и лични данни се използват единствено за служебно ползване. Когато е необходимо публикуване на документи (скици, разрешения, планове и т.н) с цел показване характеристиките на имота, личните данни (или данни представляващи чуствителна за собственика или трети лица информация) съдържащи се в тях трябва да се цензурират.
Например при продажба на земя публикувана и цензурирана за лични данни скица ще дава визуална представа за размерите; формата; статута; ограничения; начин на ползване; категория на земята и др.


* Не се разрешава подаването на оферта (обява) с материали обект на чужда интелектуална собственост, чужд обект на авторско право, URL-и или реклами не свързани със съответния имот, както и неправомерно придобита информация или такава която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.


* Истиността за подадените данни носи подателят й.


* Представените материали в офертите не съставляват договор, нито са част от договор, нито могат да бъдат включвани в договор, който може в последствие да бъде сключен между продавача (или наемодателя) и ползвателя на информацията. Информацията или описанието дадени от посредника (или брокер; партньорска агенция) за имота, неговото състояние, характеристики или цена, независимо дали е написана или изказана устно, не може да бъде считана за официално изявление.


* Снимките (или рисунки, скициране) показват само определени части от имота и неговото състояние към датата на заснимане. Показаните разстояния, площи, измервания може да са приблизителни и да се различават от официалните. Компютърно генерираните изображения, дават само представа как може да изглежда имота и могат да бъдат променяни по всяко време.


* Имотът се ползва по предназначение (статут). Разрешения, планове, както и документи свързани с направени изменения (подобрения) може да не са актуални или да не са били издадени.


* Информацията за имота може да бъде променяна или допълвана по всяко време.


* Всеки потенциален купувач (или наемател) трябва да се увери лично чрез оглед на място, проверка на документи или по други начини за характеристиките на имота.


* Модераторите на сайта си запазват правото да редактират оферти; да смъкват от реклама оферти; да изтриват оферти, когато офертата е лошо попълнена или е с подвеждащо или непълно съдържание, когато подателя на офертата (обявата) не е упълномощен за нейното публикуване или когато офертата не отговара на «Условията за ползване» на сайта.


* Модераторите на сайта си запазват правото да налагат забрана за ползване на сайта от потребители системно нарушаващи условията за ползване.


* 1001Line обработва лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни, с оглед осъществяване на дейността си при изпълнение на съществуващите нормативни изисквания. Обработването на данните се извършва чрез електронни средстава и на ръка.


* 1001Line може да съхранява предоставените данни (IP; e-mail; тел; име; снимки; описание; документи, като и цели оферти) и след прекратяване на рекламата, продажба, отдаване под наем, забрана за ползване на потребител (бан) или отказ от публикуване.


* Тези «Условия за ползване» могат да бъдат променяни по всяко време без да се уведомяват потребителите. Задължение на потребителите е да преглеждат текста за промени.


* 1001Line не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на публикуването, непубликуването или премахването на оферти.


[ Затвори ]