,

.. ,,, , , .

65 000 .72 .. O
0898244320
nv5037