,

, 60 .., , , , . , / 30 . . . , , . . .

23 000 60 .. O
0897924378
nv5002