[« Назад]  [Съдържание]  [Напред »]       [публикувай обява за недвижим имот]

8. ТЕЖЕСТИ НА ИМОТА

8.1. ВИДОВЕ ТЕЖЕСТИ

Един имот може да има различни тежести: да е ипотекиран в някоя банка, да е възбранен, ако се водят за него съдебни дела, да се изплаща, ако е закупен със заем или пък да се води на друг Собственик (и това се е случвало в практиката), и т.н. При проверката за тежести се установява състоянието на имота до момента.

В практиката често се случва заемът, с който е закупено дадено жилище, да е погасен от кредитополучателя, но ипотеката да не е заличена в службата по вписванията към съответния Районен съд от институцията, дала заема. В такива случаи проверката, която предхожда продажбата, установява тежест върху имота. И започва една не много лесна процедура за заличаване и то в крайно неподходящ момент, когато клиентите са пред нотариално изповядване на сделката. Още по-тежко става (да не се каже и невъзможно), когато банката, дала кредита, вече от доста години е закрита или фалирала. В този случай няма как да се установи официално липсата на финансови задължения на лицето към Банката - кредитор (институцията, дала заема), както и да се подаде молба и се заличи ипотеката.

ВАЖНО!

В интерес на Кредитополучателя е (въпреки че не е негово задължение), когато няма вече финансови задължения към институцията, отпуснала заема, да осъществи резултатен контрол за заличаването на ипотеката.

 Не давай кредит без гаранции.

Японска поговорка

8.2. ИПОТЕКА

Ипотеката е вещно неделимо право, което обременява определен недвижим имот, за да се обезпечи определено вземане.

Или: Под понятието ипотека се разбира правото на кредитора да бъде удовлетворен в свое вземане, което е възникнало в следствие на неизпълнение на поети задължения от страна на кредитополучателя.

Взаимоотношенията между кредитора и кредитополучателя се оформят в писмен договор. В него се вписват точните данни за кредитора и длъжника, данните за имота, размер на искания заем, срок за погасяване, начална дата на плащането, размер на лихвения процент и на какви вноски полученият заем ще се погаси.

Ипотека може да учреди само собственикът на недвижим имот, след като докаже правото си на собственост с нотариален акт или чрез други способи, посочени в действащото законодателство (договор за продажба на държавен или ведомствен жилищен имот или за селскостопански земи - влязло в сила решение на поземлената комисия).

Изповядването на правната сделка се извършва пред Нотариуса по местонахождение на недвижимия имот.

Ето и някои правни проблеми при договор за ипотека. Недвижимият имот е семейна имуществена общност или е съсобствен на някакво основание (наследяване, друга придобивна сделка и пр.). Следва договорът за ипотека да се сключни с всички съсобственици, в противен случай той е нищожен и не поражда правни последици.

При неизпълнение на задълженията за плащане по договора, цялото имущество на длъжника служи за обезпечение на кредиторите му, ако няма законно основание за предпочитание (чл. 133 от ЗЗД).

ВАЖНО!

Договорът за ипотека, се сключва в нотариална форма (чл. 167 от ЗЗД).

Плащането на част от дълга не освобождава част от имота - предмет на договорната ипотека. Тя продължава да тежи върху целия имот

8.3. ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИПОТЕКА

Заличаването на ипотеката не става автоматично. То се прави:

1. По искане на кредитора, дадено в писмена форма. Молбата трябва да бъде с нотариална заверка на подписа, Прилага се и вписаният документ. Заличаването може да е пълно и частично.

2. По решение на съда. В този случай удовлетворяването на кредитора от ипотекирания имот се извършва чрез принудителна продан на имота. Максимална сума, която той има право да получи, е тази, за която се учредява ипотеката (сумата е вписана в договора). Това обезпечение се отнася и до непогасената част от кредита.

Когато ипотекираният имот е изнесен на публична продан от съдия изпълнител, заличаването на ипотека е възможно при спазване на предвидени в закона условия. При тази процедура всички ипотеки върху имота, учредени след първата ипотека, се погасяват.

3. По искане на всеки заинтересован, когато от вписването са изтекли 10 години и ипотеката не е подновена.

ВАЖНО!

Независимо, че задълженията са погасени, ако не е спазена процедурата по заличаване на вписването на ипотеката, тя си остава незаличена.[« Назад] [Съдържание] [Напред »]
договорни отношения кадастър