[« Назад]  [Съдържание]  [Напред »]       [безплатна обява за имот]

26. ПРИЛОЖЕНИЕ

26.1. РЕЧНИК НА ЧЕСТО ИЗПОЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ИМОТИ

Означения

Тълкования

ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол

ДОПК

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Е-mail

Електронна поща към Интернет

ЕПК

Едроплощен куфраж (вид строителство)

ЖСК

Жилищно-строителна кооперация

ЗРП

Застроителен и регулационен план (подплан, одобрено бъдещо застрояване и регулация на парцелите на даден квартал

ЗННД

Законът за нотариусите и нотариалната дейност

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗОДФЛ

Закон за облагане доходите на физически лица

ЗДДФЛ

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗИДЗМДТ

Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси

ЗОЗЗ

Закон за опазване на земеделската земя

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗВСВОНИ

Закон за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти

ЗОСОИ

Закон за обещетяване на собственици на одържавени имоти

ЗЗД

Закон за задълженията и договорите

ЗС

Закон за собствеността

КЗСП

Квартално-застроителен и силуетен план

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ОУП

Общ устройствен план

ОР

Основен ремонт

ПУП

Подробен устройствен план

ПИ

Поземлен имот

П+4+М

Партер + 4 жилищни етажа + мансарда

РП

Регулационен план

РЗП

Разгъната застроителна площ

СЦ

Супер център

СИЗ

Северна индустриална зона

СКШ

Секционни кухненски шкафове

СП+Х+К

Спалня, хол и кухня

СК

Семеен кодекс

Т+T

Телефон +ТЕЦ

Ц

Център

ЦГЧ

Централна градска част

ЧКЗР

Частична квартално-застроителна разработка (обхваща няколко взаимно свързани парцели)

ШЦ

Широк център;

ЮИЗ

Южна индустриална зона

Ю/С

Изложение юг-изток

5(7)

Пети етаж от седем етажна сграда

http:\\www...

Страница в Интернет

26.2. ЛОГИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Логистичната дейност включва услуги, свързани с управлението на доставките между производители, дистрибуторска или търговска мрежа до крайните потребители, като се започне от складирането и манипулирането на товарите и се стигне до препакетиране, етикетиране или събиране на крайния продукт.


[« Назад] [Съдържание] [Напред »]
върхови достижения