[« Назад]  [Съдържание]  [Напред »]       [безплатна обява за имот]

9. КАДАСТЪР

9.1. КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ

Кадастърът е национална система за набиране, обработване, съхраняване и предоставяне на данни за количествените и качествените характеристики на територията с надземните и подземни обекти. С него се регистрират и технически документират собствеността и ползването на недвижимите имоти.

В кадастралните планове се съдържат данни за местоположението, границите и размерите на имотите, дворните места и постройките, заедно с трайните насаждения и всички подземни съоръжения (тунели, проходими колектори, канали, телефонни и комуникационни кабели, паро-, топло-, газо- и електропроводи) и основните им технически параметри.

Графичната част на кадастралните планове се оформя с границите на имотите с фиксирани координати на ъгловите им точки и дължини на отделните участъци между тях, върху основа, която показва хоризонталите, определящи релефа, съществените елементи от местността (реки, дерета, хълмове, дървета, т.н.), както и сгради, съоръжения и комуникации.

Писмената част съдържа данни за собствеността на имота (номер на имота, вид, предназначение, име и адрес на собственика и правното основание, на което той владее имота).

Кадастралните планове се съхраняват в общините и периодично се обновяват и допълват, тъй като настъпват изменения в отделните имоти при сделки (изграждане на постройки, прокарване на подземни съоръжения, и др.).

Предстоят нови промени в Закона за кадастъра и Имотния регистър, както и в Закона за устройство на територията. Те са необходими, за да се подобри връзката между двата нормативни документа в тази част, която е свързана с използване на устройствените планове след приемането на кадастралната карта.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Една от функциите на кадастъра е да регистрира площта на терена и правата на собственост върху него. Другата е фиксалната - да подава информация до данъчните служби, които на тази база да изчисляват данък сгради. Така ще отпадне нуждата да се декларира имота при покупка. Третата функция е да служи като основа на инвестиционното проектиране.

9.2. КАДАСТРАЛНА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ

Наличието на пълен и точен кадастър и имотната регистрация са важна част от европейските изисквания към България, които ще доведат до необходимата правна сигурност на българските и чуждестранни инвеститури.

В момента в България се работи по така наречената поименна система, както е в повечето страни на Западна Европа. Там всеки имот си има уникален номер.

По проект на Световната банка сега се започна обединяване на информационните база данни на Агенцията по кадастъра и на Агенцията по вписванията. Модерните компютърни технологии ще дадат възможност до 2015 год. в регистрите на Агенцията по кадастъра да са всички поземлени имоти в страната (включително и етажната собственост на градовете). По този начин значително ще се облекчи търговията с имоти.

На този етап според данни на Агенцията за 8% от територията на страната има изготвена кадастрална карта. Компютърно са обработени базата данни за селскостопанските земи и горите и се подготвя вкарването им в електронната карта. За София са обработена 70% от данните за имоти, а за цялата страна - 30%. По проекта на Световната банка са приключени кадастралните карти и регистри на петте пилотни района (Смолян, Самоков, Асеновград, Балчик, Дупница). Там вече обслужването се извършва директно от Агенцията по кадастъра.

Усилено се работи компютърната програма да бъде по-обхватна, за да се ползва от нотариусите и специализираните фирми, а oще по-амбициозно – да се включи изцяло и в Интернет. За сега справки за имоти по Интернет вече могат да се правят освен в София и в още 11 града на страната.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Според последните данни на Агенцията по кадастъра в България на по-малко от 8 милиона жители се падат 19500000 имота.

За да се впише имот в кадастралната карта е нужно само предствяне на копие от нотариалния акт в Общината или в Службата по кадастър.[« Назад] [Съдържание] [Напред »]
тежести на имота сгради