222 въпроса 222 отговора за недвижимите имоти

инж. Мария Гаджова

второ издание 2007 г.

Редактор: Васил Стоянов

Консултанти: нотариус Даниела Кръстева, инж. Цветка Бостанджиева, Лиляна Христова

ISBN 954-9520-45-5

® Всички права запазени.Съдържание

1. КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
1.1. Човек има толкова права, колкото може да отстоява
2. СОБСТВЕНОСТ
2.1. Основни понятия
2.2. Недвижима собственост
2.3. Удостоверяване правото на собственост
2.4. Придобиване на недвижима собственост
2.5. Придобиване на собственост върху сграда, отделно от земята под нея
2.6. Придобиване на собственост по други начини
2.7. Когато липсва документ за собственост
2.8. Констативни нотариални актове
2.9. Констативният нотариален акт може да се оспорва пред съда
2.10. Давност
2.11. Добросъвестно и недобросъвестно владение
2.12. Вещно право
2.13. Право на ползване
2.14. Отстъпено право на строеж
3. СОБСТВЕНОСТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА И СЛЕД НЕГО
3.1. Семейна имуществена общност
3.2. Собствеността след разпадане на брака
4. СЪСОБСТВЕНОСТ
4.1. Управление на съсобственост
4.2. Прекратяване на съсобствеността
5. УПЪЛНОМОЩАВАНЕ
5.1. Видове пълномощни
5.2. Документи, необходими към нотариалното пълномощно
5.3. Прекратяване и оттегляне на пълномощно
6. НОТАРИУС
6.1. Дейността на нотариуса
6.2. Ролята на нотариуса при прехвърляне на недвижим имот
6.3. Каква е отговорността на нотариуса
6.4. Писмени декларации пред нотариуса
6.5. Нотариална покана
6.6. Удостоверяване на дата при нотариус
7. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
7.1. Видове договори
7.2. Договор за гледане и издръжка
7.3. Брачен договор
7.4. Договор в полза на трето лице
7.5. Заличаване на неизгоден договор
8. ТЕЖЕСТИ НА ИМОТА
8.1. Видове тежести
8.2. Ипотека
8.3. Заличаване на ипотека
9. КАДАСТЪР
9.1. Кадастрални планове
9.2. Кадастрална карта на българия
10. СГРАДИ
10.1. Жилищни сгради
10.2. Застроена и разгъната площ
10.3. Идеални (общи) части на сградата
10.4. Етажна собственост и нейното поддържане
10.5. Права на общото събрание на етажната собственост
10.6. Промяна предназначението на помещение
10.7. Саниране
10.8. Данък сгради
10.9. Етикети на жилищните сгради
10.10. Технически паспорти на сградите
11. ИЗБОРЪТ НА ДОМ - ЖИТЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ И СТИЛ НА ЖИВОТ
11.1. В собствено жилище или под наем
11.2. Изисквания на взискателните клиенти при наемане или купуване на жилище
11.3. Фактори, определящи цената на недвижимите имоти
11.4. Жилищата в българия
11.5. Инвестирането - сигурен източник за печалба
11.6. Имотният пазар в европа
11.7. Глобализация на имотния пазар
12. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
12.1. Съвети към продавача
12.2. Правата на купувача и съвети към него
12.3. Какви документи се изискват от продавача при продажба на имот
12.4. Скица на имот
12.5. Данъчна оценка на имот
12.6. Пазарна оценка на имот
12.7. Предварителен договор
12.8. Такси при извършване на покупко-продажба на имот
12.9. Проверка за тежести върху имот
12.10. Може ли да се купи ипотекиран имот
12.11. Има ли опасност един имот да бъде продаден няколко пъти
12.12. Носи ли продавачът на недвижим имот отговорност за недостатъците на имота
12.13. Може ли да се продаде имот, ако е съсобственост
12.14. Продажба на сграда или самостоятелно жилище в съсобствен имот
12.15. Могат ли помещения от общите части на сградата да се продават
12.16. Може ли да се продаде само мазето
12.17. Производствени постройки в жилищен парцел
12.18. Правата на продавача на недвижим имот, когато не е заплатена цената
12.19. Разпореждане със семейното жилище
12.20. Продажба на имот при публични задължения на собственика
12.21. Замяна на жилище
12.22. Деклариране на новопридобити имоти
12.23. Придобиване на имот от едноличен търговец
12.24. Сделки с имоти на дружество с ограничена отговорност
12.25. Закупуване на общинска или държавна земя под сгради
12.26. Ипотечно кредитиране при закупуване на жилище
12.27. Облагане на доход, получен от продажба на недвижим имот
12.28. Обратно писмо – контра летър
12.29. Сделки с българи, краткосрочно пребиваващи в чужбина
12.30. Чуждестранни и местни лица и сделки с имоти от тях
13. ЗАВЕЩАНИЕ
13.1. Видове завещания
13.2. Оспорване на саморъчно завещание
13.3. Нищожно завещание
13.4. Завещание с условия
14. НАСЛЕДСТВО
14.1. Наследство по закон
14.2. Наследство по завещание
14.3. Наследяване между съпрузи
14.4. След развод съпрузите не се наследяват
14.5. В какъв срок се декларира наследство
14.6. Данък върху наследствата
14.7. Отказ от наследство
15. ДЕЛБА
15.1. Делба на имоти
15.2. Делба на наследство не се погасява по давност
15.3. Неделими имоти
15.4. Подлежи ли на делба между съсобственици дворът на жилищен блок
16. ДАРЕНИЕ
16.1. Договор за дарение
16.2. Може ли да се отмени дарение
16.3. Какви такси се плащат при дарение на имот
16.4. Пожизнено ползване на имот при дарение
16.5. Дарение с условие или тежест
16.6. Дарение на малолетни и непълнолетни
16.7. Признаване на дарението за данъчно облекчение
16.8. Дарение по време на брака
17. НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ НА ИМОТИ ПОД НАЕМ
17.1. Договор за наем
17.2. Права и задължения на наемодателя
17.3. Права и задължения на наемателя
17.4. Срок за сключване на договор за наем
17.5. Прекратяване на договор за наем
17.6. Прекратяване на договора при нарушения от наемателя
17.7. Необходимо ли е да се сключи писмен договор за наем
17.8. Когато наемателите са няколко
17.9. Защита правата на наемодателя при неплащане на наема
17.10. Самоуправство
17.11. Защита правата на наемателя при продажба на наетия имот
17.12. Преотдаване на нает имот
17.13. Кой какви ремонти прави в наетия имот
17.14. Договор за лизинг
17.15. Управление на имот, даден под наем
18. НОВО СТРОИТЕЛСТВО
18.1. Класификация на земите според възможностите за строеж
18.2. Минимални размери на урегулираните поземлени имоти
18.3. Какво е това зрп и кзсп
18.4. Плътност и интензивност на застрояване
18.5. Проучване на строителен парцел
18.6. Разрешение за строеж
18.7. Височина на сградата при основно застрояване
18.8. Застрояване на урегулиран поземлен имот
18.9. Идеен и работен проект на сграда
18.10. Видове сгради според вида на конструкцията
18.11. Различия в квадратурите между новопостроените и старите кооперации
18.12. Категории на строежите
18.13. Акт образец 15
18.14. Протокол по образец 16
18.15. Въвеждане в експлоатация на строежите
18.16. Гаранционни срокове за изпълнени строителни обекти
18.17. Независим строителен надзор
18.18. Прехвърляне на собствеността преди приключване на строителството
18.19. Разваляне на договор за право на строеж
18.20. Пристрояване и надстрояване
18.21. Закупуване на жилище от строителна фирма
18.22. Придобиване на жилище в групов строеж от трети лица
18.23. Купуване на жилище в жилищно-строителна кооперация (жск)
18.24. Закупуване на жилище в проект
18.25. Кога строителството е незаконно
18.26. Административен контрол по устройство на територията и строителството
18.27. Ипотекиране на сграда в строеж
18.28. Прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот
18.29. Отчуждаване на частни имоти
18.30. Селища и комплекси от затворен тип
18.31. Търговски комплекс - мол
18.32. Екологични къщи от глина
18.33. Нискоенергиен екологичен дом
18.34. Подводен хотел
19. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
19.1. Развитие на агропазара в българия и в света
19.2. Текущи пазарни цени на земеделските земи
19.3. Комасирана (окрупнена) земя
19.4. Категории на земеделските земи
19.5. Възстановяване правото на собственост на земеделските земи
19.6. Възстановяване на собствеността върху залесени или самозалесили се земеделски земи
19.7. Договор за аренда на земеделска земя
19.8. Делба на ниви, ливади, лозя и овощни градини
19.9. Може ли да се строи на земеделска земя
19.10. Промяна на предназначението на земеделска земя
19.11. Какво трябва да направи собственик на земеделска земя, ако в неговия имот се е самонастанил друг
19.12. Строителство в горите и земите от горския фонд
19.13. Могат ли чуденци да купят земеделска земя
19.14. Натура 2000
20. ИНТЕРНЕТ И ТЪРГОВИЯТА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
20.1. Същност и възможности на интернет
20.2. Предимства на рекламата на имот чрез интернет
20.3. Търговия на имоти чрез интернет
20.4. Фирмен сайт
21. АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ГАРАНТ ЗА ЮРИДИЧЕСКАТА ЗАЩИТЕНОСТ НА КЛИЕНТА
21.1. Същност на дейността на агенциите за недвижими имоти
21.2. Какво се губи и какво се печели при работа с агенция
21.3. Ролята на професионалния брокер
21.4. Пазете се от нелегални фирми и брокери
21.5. Национално сдружение „недвижими имоти“
21.6. Индекс remi
21.7. Комисионно възнаграждение за агенцията - посредник в българия, европа и сащ
21.8. Необходима информация за брокера при покупка на имот или отдаване под наем
21.9. Договор за посредничество
21.10. Взимоотношения между клиент и агенция, при не сключен договор за посредничество
21.11. Носи ли агенцията отговорност при нарушаване на договора за наем
21.12. Рекламират ли се всичките оферти на агенциите
21.13. Франчайзинг
22. БЪРЗО ПРИЗВОДСТВО ПРИ СЪДЕБНИ ДЕЛА
22.1. Същност и процедури
22.2. Частен и държавен съдия - изпълнител
23. НАШИТЕ ПРАВА И ЗАЩИТА КАТО ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
23.1. Неприкосновеност на собствеността
23.2. Закон за защита на личните данни
23.3. Комисия за защита на потребителите
23.4. Европейски търговски регистър
23.5. Право на свободно местожителство
23.6. Защита в страсбург
23.7. Изисквания за задействане на съда в страсбург
23.8. Членството в европейския съюз - права, възможности и ползи
23.9. Защита на права, свързани с европейското законодателство
24. ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ
24.1. Кои актове подлежат на съдебно вписване
24.2. Дееспособност
24.3. Как се подписват недъгавите
24.4. Съмнителни сделки и законът за пране на пари
24.5. Може ли банка да продаде заема заедно с ипотеката
24.6. Рискове при даване на заеми
24.7. Примери от практиката за измами при сделки
24.8. Офшорни компании
25. ВЪРХОВИ ДОСТИЖЕНИЯ
25.1. Най-големите консултански фирми за имоти в света
25.2. Най-скъпите домове в света
25.3. Най-високите сгради в света
26. ПРИЛОЖЕНИЕ
26.1. Речник на често изпозваните съкращенията, свързани с имоти
26.2. Логистична дейност
[Напред »]
към читателите