,

90 . 1200 . 30 o . o .
3 , , , . , .
. .
20 . 40 ..
.
.

23 000 .90 .. nv1692