,

. 1 .. 74 2, 2 , , , . , , , , 2,70 2. . 16, , , , . , , , .

61 000 74 .. O
0988869175
nv4018