, .

- ., , , , , , , . -23.., 24., -26.., 8.., . , .

98 000 95 .. O
0878614722
nv5034