,

1. , , , , , , . , . , . , , . , .

500 .120 .. O
0894 949420
nv4924