,

. .
70.79 .. 141.58 .. 16 .. 25.82 ..
- 640 ..

30 000 141 .. O
0896713901
nv4024