, .

. .
..2. +. 2- . -10. . . 2- 8... 2- . . .

750 .75 .. O
0898650345
nv4968