,

4- . . . 109.. . 6(.)(), . , , , , , , . . . . - , . - . . - - .

95 000 .109 .. O
0895670630
nv4848